Coins and Medals Department, Pushkin
Отдел Коллекция Проекты Научная работа отдела Библиотека События Партнеры Меценаты
Alexei V. Pozdnyakov (1954–2021)

Alexei V. Pozdnyakov (1954–2021)

05.02.2021

On January 30, 2021, Aleksey V. Pozdnyakov, who worked in the Coins and Medals Department department until 2008, passed away.